Spis treści

Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje pozwolą Państwu w łatwy sposób zorientować się, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej witryny. Termin "dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej Deklaracji ochrony danych osobowych, którą zamieściliśmy pod niniejszą kopią.

Zapisywanie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zapisywanie danych na tej stronie internetowej (tj. "administrator danych")?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na tej stronie.

W jaki sposób zapisujemy Twoje dane?

Gromadzimy dane użytkownika w wyniku udostępnienia nam jego danych przez użytkownika. Mogą to być na przykład informacje wprowadzone przez użytkownika do naszego formularza kontaktowego.

Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarkę internetową, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są rejestrowane automatycznie, gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część tych informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego działania witryny. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania wzorców użytkownika.

Jakie prawa przysługują użytkownikom w zakresie informacji o nich?

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie uzyskać informacje o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za ich ujawnienie. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia swoich danych. W razie pytań dotyczących tej lub innej kwestii związanej z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z nami pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na niniejszej stronie internetowej. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Ponadto, w pewnych okolicznościach, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych w sekcji "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych."

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczone przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że podczas odwiedzania naszej witryny internetowej Państwa schematy przeglądania będą poddawane analizie statystycznej. Takie analizy są przeprowadzane przede wszystkim za pomocą plików cookie oraz programów analitycznych. Z reguły analizy wzorców przeglądania są przeprowadzane anonimowo, tzn. nie można ich prześledzić wstecz do użytkownika.

Użytkownik ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich analiz lub może zapobiec ich przeprowadzaniu, nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje o tych narzędziach i możliwościach sprzeciwu można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych. Dlatego też traktujemy je jako informacje poufne, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsza Deklaracja ochrony danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia ona również, w jaki sposób i w jakim celu informacje są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być narażona na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej w GDPR "administratorem danych")

Administratorem danych przetwarzanych na tej stronie internetowej jest:

CONSENSUS GmbH
Königstrasse 40
70173 Stuttgart

Zarządzanie:
Dr Andrea Hartmann-Piraudeau,
Dr Peter Bechstein

NUMER IDENTYFIKACYJNY VAT:
DE 295 819 408

Telefon: 0 800 333 7707
E-Mail: 
willkommen@consensus-campus.de

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Szereg transakcji związanych z przetwarzaniem danych jest możliwy wyłącznie pod warunkiem uzyskania Państwa wyraźnej zgody. W każdej chwili można również cofnąć zgodę, której już nam udzielono. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Nie narusza to legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody przez użytkownika.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 GDPR)

W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e lub f GDPR, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie przesłanek wynikających z Twojej wyjątkowej sytuacji. Dotyczy to również wszelkiego profilowania opartego na tych przepisach. Aby określić podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie danych, należy zapoznać się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych, których on dotyczy, chyba że będziemy w stanie przedstawić istotne powody uzasadniające przetwarzanie Twoich danych, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli celem przetwarzania jest dochodzenie, wykonywanie lub obrona uprawnień prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR).

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli użytkownik zgłosi sprzeciw, jego dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 GDPR).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle zamieszkują, pracują lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych w ramach środków prawnych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przekazali mu lub osobie trzeciej wszelkie dane, które automatycznie przetwarzamy na podstawie jego zgody lub w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania treści poufnych, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które użytkownik przekazuje nam jako operatorowi witryny, niniejsza witryna korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://", a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Jeśli po zawarciu z nami umowy odpłatnej użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia nam informacji o płatnościach (np. numeru konta, jeśli użytkownik upoważnia nas do obciążenia swojego konta bankowego), informacje te są wymagane do przetworzenia płatności.

Transakcje płatnicze z wykorzystaniem popularnych sposobów płatności (Visa/MasterCard, obciążenie rachunku bankowego) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych połączeń SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://", a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli komunikacja z nami jest zaszyfrowana, osoby trzecie nie będą w stanie odczytać informacji o płatnościach, które nam udostępniasz.

Informacje o danych, ich blokowanie, poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Państwa danych. Przysługuje Państwu również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia Państwa danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie na adres podany w sekcji "Informacje wymagane przez prawo".

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo". Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania przez Państwa poprawności zarchiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu na weryfikację takiego roszczenia. W czasie trwania tego postępowania masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się lub odbywa się w sposób niezgodny z prawem, zamiast żądania usunięcia danych można zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a są one potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały zostać zważone względem siebie. 21 ust. 1 GDPR, prawa użytkownika i nasze prawa będą musiały zostać zważone względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony uprawnień, ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego wskazane przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Odrzucanie niechcianych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu informacji kontaktowych opublikowanych w połączeniu z informacjami obowiązkowymi, które należy podać w sekcji "Informacje wymagane przez prawo", do przesyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

3. Zapisywanie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

W niektórych przypadkach nasza witryna i jej strony wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Celem plików cookie jest uczynienie naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą. Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika i przechowywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu przez użytkownika naszej witryny. Inne pliki cookie pozostają zarchiwizowane w urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnej wizycie na naszej stronie.

Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby zapewnić, że będzie powiadamiany o każdym zamieszczeniu plików cookie oraz aby umożliwić akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach lub wykluczyć akceptację plików cookie w określonych sytuacjach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej strony internetowej mogą być ograniczone.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których użytkownik chce korzystać (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić technicznie bezbłędne i zoptymalizowane świadczenie usług operatora. Jeśli mają być przechowywane inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy wzorców przeglądania), są one omówione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej witryny i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:

  • Typ i wersja używanej przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego.
  • Czas zapytania do serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, konieczne jest rejestrowanie plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, jak również wszelkie dane kontaktowe podane w formularzu, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku pojawienia się dalszych pytań. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez zgody użytkownika.

W związku z tym przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać zgodę, której już udzielił. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Nie narusza to zgodności z prawem gromadzenia danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Informacje wprowadzone przez Państwa do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy zwrócą się Państwo do nas z prośbą o usunięcie danych, cofną zgodę na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, przestanie istnieć (np. po udzieleniu przez nas odpowiedzi na Państwa zapytanie). Nie narusza to żadnych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa - w szczególności okresów przechowywania danych.

Wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (nazwisko, zapytanie) będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu realizacji zapytania. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. b GDPR, jeśli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR) i/lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas żądań.

Dane przesłane nam przez użytkownika za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do momentu złożenia przez użytkownika wniosku o ich usunięcie, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub wygaśnięcia celu ich przechowywania (np. po zrealizowaniu wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dane dotyczące klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, organizacji treści lub zmiany stosunku prawnego (inwentaryzacja danych). Działania te są podejmowane na podstawie Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikom korzystania z usług i wystawiania za nie rachunków.

Zgromadzone dane klientów są usuwane po zakończeniu realizacji zamówienia lub zerwaniu relacji biznesowych. Pozostaje to bez uszczerbku dla ustawowych nakazów przechowywania danych.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów ze sklepami internetowymi, sprzedawcami detalicznymi oraz przy wysyłce towarów

Udostępniamy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z realizacją umowy, na przykład firmom, którym powierzono wysyłkę towarów lub instytucji finansowej, której zadaniem jest przetwarzanie płatności. Wszelkie dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę. Udostępnianie danych osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, np. w celach reklamowych, nie będzie miało miejsca.

Podstawą do przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b GDPR, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub w celu podjęcia działań przedumownych.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów o świadczenie usług i udostępnianie treści cyfrowych

Dane osobowe udostępniamy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z realizacją umowy, na przykład instytucji finansowej odpowiedzialnej za przetwarzanie płatności.

Wszelkie dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, na przykład w celach reklamowych, nie będzie miało miejsca.

Podstawą do przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b GDPR, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub w celu podjęcia działań przedumownych.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Na niniejszej stronie internetowej wykorzystywane jest narzędzie analizy internetowej "Google Analytics", usługa oferowana przez Google Ireland Limited. Celem jego użycia jest "projektowanie tej strony w oparciu o potrzeby", które odbywa się na podstawie ważenia interesów. Analiza sieciowa umożliwia nam również wykrywanie błędów na stronie internetowej, np. wykrywanie i usuwanie niedziałających linków. Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Państwa. Wykorzystywane są tak zwane "identyfikatory klienta", które służą do tworzenia pseudonimicznych profili użytkowania, które zbiorczo rejestrują korzystanie przez użytkownika ze stron internetowych za pomocą komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Od momentu aktywowania przez nas tzw. Anonimizacja IP na tej stronie internetowej i zawarł z Google odpowiednią umowę dotyczącą realizacji zamówienia, adres IP użytkownika będzie wykorzystywany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a następnie skracany. Pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach.

Jeśli w drodze wyjątku dane osobowe są przekazywane do USA, Google włączył standardowe klauzule umowne UE do swoich warunków użytkowania i w ten sposób daje gwarancję, że europejskie zasady ochrony danych i lokalny poziom ochrony danych obowiązują również w kontekście przetwarzania danych odbywającego się w USA. .

Google będzie wykorzystywać informacje uzyskane z plików cookie w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie polityka prywatności z Google Analytics. W określonym celu Google Analytics zapisuje trzy następujące pliki cookie z odpowiednim okresem przechowywania: "_ga" przez 2 lata, "_gid" przez 24 godziny (oba służą do rozróżniania osób odwiedzających witrynę) oraz "_gat" przez 1 minutę (w celu zmniejszenia liczby żądań do serwera Google)

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się analizom sieciowym prowadzonym przez Google. W tym celu użytkownik ma kilka możliwości:

  • Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z Google Analytics.
  • Można zmienić ustawienia dotyczące reklam w Google .
  • Dezaktywację pliku cookie można ustawić, klikając tutaj:
  • W przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Chrome można zainstalować wtyczkę dezaktywującą udostępnioną przez Google (ten wariant nie działa na urządzeniach mobilnych).

Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć w sekcji polityka prywatności z Google.

5. Biuletyn informacyjny

Dane z biuletynu

Jeśli chcesz zapisać się do newslettera oferowanego na tej stronie, będziemy potrzebować od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Żadne inne dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystamy wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie będziemy ich udostępniać osobom trzecim.

Przetwarzanie informacji wprowadzonych do formularza subskrypcji biuletynu odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Udzieloną zgodę na archiwizację danych, adresu e-mail i wykorzystanie tych informacji do wysyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, np. klikając na link "Anuluj subskrypcję" w newsletterze. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem wszelkich dotychczasowych transakcji przetwarzania danych.

Dane archiwizowane przez Państwa w celu subskrypcji newslettera będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera. Po rezygnacji z subskrypcji newslettera dane te zostaną usunięte. Nie ma to wpływu na dane, które były przez nas archiwizowane w innych celach.

MailChimp

Ta witryna korzysta z usług firmy MailChimp w celu wysyłania biuletynów. Dostawcą usług jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, którą można wykorzystać między innymi do organizowania i analizowania wysyłania biuletynów. Za każdym razem, gdy użytkownik wprowadza dane w celu zapisania się do newslettera (np. adres e-mail), informacje te są przechowywane na serwerach MailChimp w Stanach Zjednoczonych.

MailChimp posiada certyfikat zgodności z "EU-US-Privacy-Shield". Tarcza prywatności" to porozumienie między Unią Europejską (UE) a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (USA), którego celem jest zagwarantowanie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w Stanach Zjednoczonych.

Za pomocą narzędzia MailChimp możemy analizować skuteczność naszych kampanii newsletterowych. Jeśli użytkownik otworzy wiadomość e-mail wysłaną za pośrednictwem narzędzia MailChimp, plik zintegrowany z wiadomością e-mail (tzw. web-beacon) łączy się z serwerami MailChimp w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu można ustalić, czy wiadomość z newsletterem została otwarta i jakie linki ewentualnie kliknął odbiorca. W tym czasie rejestrowane są również informacje techniczne (np. godzina dostępu, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego). Informacje te nie mogą być przyporządkowane do danego odbiorcy newslettera. Ich jedynym celem jest przeprowadzanie analiz statystycznych kampanii newsletterowych. Wyniki takich analiz mogą zostać wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych biuletynów do zainteresowań ich odbiorców.

Jeśli nie chcesz zezwolić na analizę przez MailChimp, musisz zrezygnować z otrzymywania biuletynu. W każdej wiadomości z biuletynem znajduje się łącze umożliwiające rezygnację. Ponadto można również zrezygnować z subskrypcji biuletynu bezpośrednio na stronie internetowej.

Dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Udzieloną zgodę można w każdej chwili cofnąć, rezygnując z otrzymywania biuletynu. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce przed cofnięciem przez Państwa zgody.

Dane, które zarchiwizujesz u nas w celu subskrypcji newslettera, będą przez nas archiwizowane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera. Po rezygnacji z subskrypcji newslettera dane zostaną usunięte z naszych serwerów oraz z serwerów firmy MailChimp. Nie ma to wpływu na dane, które były przez nas archiwizowane w innych celach.

Więcej szczegółów można znaleźć w Polityce prywatności danych firmy MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy z firmą MailChimp tak zwaną "Umowę o przetwarzaniu danych", w której zobowiązujemy firmę MailChimp do ochrony danych naszych klientów i do nieudostępniania ich osobom trzecim.

6. Wtyczki i narzędzia

Mapy Google (za zgodą)

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Map Google, usługi mapowania/lokalizacji, za pośrednictwem interfejsu API. Jej dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby zagwarantować ochronę danych na naszej stronie internetowej, podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej zauważysz, że Mapy Google zostały wyłączone. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google zostanie nawiązane dopiero po samodzielnej aktywacji Map Google przez użytkownika (tzn. po wyrażeniu zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Zapobiegnie to przekazywaniu danych użytkownika do Google podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej.

Po aktywacji usługi Mapy Google zapisują adres IP użytkownika. Z reguły jest on następnie przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest przechowywany. Dostawca tej strony internetowej nie ma żadnej kontroli nad tym przekazywaniem danych po aktywacji usługi Mapy Google.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w Deklaracji ochrony danych osobowych firmy Google pod następującym linkiem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7. Dostawcy usług płatniczych i odsprzedawcy

PayPal

W naszej witrynie internetowej oferujemy między innymi możliwość dokonywania płatności za pośrednictwem systemu PayPal. Dostawcą tej usługi przetwarzania płatności jest firma PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwana dalej "PayPal").

Jeśli zdecydujesz się na płatność za pośrednictwem systemu PayPal, udostępnimy wprowadzone przez Ciebie informacje dotyczące płatności firmie PayPal.

Podstawą prawną udostępniania danych Użytkownika firmie PayPal jest Art. 6 ust. 1 lit. a GDPR (zgoda), a także art. 6 ust. 1 lit. b GDPR (przetwarzanie w celu realizacji umowy). 6 ust. 1 lit. b GDPR (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych. Takie odwołanie nie będzie miało żadnego wpływu na skuteczność transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce w przeszłości.

8. Usługi niestandardowe

Aplikacje o pracę

Odwiedzającym naszą stronę internetową oferujemy możliwość składania do nas podań o pracę (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub poprzez wypełnienie formularza online). Poniżej przedstawiamy informacje na temat zakresu, celu i sposobu wykorzystania danych osobowych zebranych od Państwa w związku z procesem składania podań. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wszystkimi innymi przepisami ustawowymi, a Państwa dane będą zawsze traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli złożysz do nas podanie o pracę, będziemy przetwarzać wszelkie powiązane z nim dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp. Podstawę prawną dla powyższego stanowi § 26 New GDPR zgodnie z prawem niemieckim (negocjacje w sprawie stosunku pracy), Art. 6 sekcja 1 lit. b GDPR (negocjacje umów ogólnych) oraz - o ile wyrazili Państwo na to zgodę - art. 6 sekcja 1 lit. a GDPR (negocjacje umów ogólnych). 6 sekcja 1 lit. a GDPR. Udzieloną zgodę można odwołać w dowolnym momencie. W naszej firmie Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom, które są zaangażowane w rozpatrywanie Twojego podania o pracę.

Jeśli Twoje podanie o pracę zakończy się rekrutacją, podane przez Ciebie dane zostaną zarchiwizowane na podstawie § 26 New GDPR i Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR w celu realizacji stosunku pracy w naszym systemie przetwarzania danych.

Okres archiwizacji danych

Jeśli nie będziemy w stanie zaoferować Ci stanowiska, jeśli odrzucisz ofertę pracy, wycofasz swoją aplikację, cofniesz zgodę na przetwarzanie swoich danych lub poprosisz nas o usunięcie swoich danych, będziemy przechowywać Twoje przekazane dane, w tym wszelkie fizycznie złożone dokumenty aplikacyjne, przez maksymalnie 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (okres przechowywania), aby umożliwić nam prześledzenie szczegółów procesu aplikacyjnego w przypadku rozbieżności (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

UŻYTKOWNIK MOŻE SPRZECIWIĆ SIĘ PRZECHOWYWANIU/RETENCJI SWOICH DANYCH, JEŚLI MA KU TEMU UZASADNIONE POWODY, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD NASZYMI INTERESAMI.

Po upływie okresu przechowywania danych zostaną one usunięte, chyba że podlegają one innym ustawowym obowiązkom przechowywania lub istnieją inne podstawy prawne do dalszego przechowywania danych. Jeżeli można przewidzieć, że po upływie okresu przechowywania danych konieczne będzie ich zachowanie (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego postępowania sądowego), dane nie zostaną usunięte, dopóki nie staną się nieistotne. Nie narusza to żadnych innych ustawowych okresów przechowywania danych.