Gegevensprivacy

1. Een overzicht van de gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. De term “persoonsgegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze verklaring inzake gegevensbescherming raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de “verantwoordelijke voor de verwerking”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn onder de rubriek “Wettelijk verplichte informatie” op deze website.

Hoe nemen we uw gegevens op?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het delen van uw gegevens met ons. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u in ons contactformulier invult.

Onze IT-systemen registreren automatisch andere gegevens wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de site werd benaderd). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u wat betreft uw informatie?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens, zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Aarzel niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek “Informatie vereist door de wet” op deze website als u vragen hebt over deze of andere kwesties met betrekking tot de bescherming van gegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Bovendien hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Voor meer informatie kunt u de verklaring inzake gegevensbescherming onder “Recht op beperking van de gegevensverwerking” raadplegen.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

De mogelijkheid bestaat dat uw surfpatronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u onze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met cookies en met wat wij noemen analyseprogramma’s. In de regel worden de analyses van uw surfpatronen anoniem uitgevoerd, d.w.z. dat de surfpatronen niet naar u kunnen worden herleid.

U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dergelijke analyses of u kunt de prestaties ervan voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Voor gedetailleerde informatie over de tools en over uw mogelijkheden om bezwaar te maken, kunt u onze verklaring inzake gegevensbescherming hieronder raadplegen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, wordt er een verscheidenheid aan persoonlijke informatie verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij adviseren u hierbij dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de “controleur” genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

CONSENSUS GmbH
Königstrasse 40
70173 Stuttgart

Management:
Dr. Andrea Hartmann-Piraudeau,
Dr. Peter Bechstein

VAT ID:
DE 295 819 408

Phone: 0 800 333 7707
E-Mail:
willkommen@consensus-campus.de

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook te allen tijde de toestemming die u ons al gegeven heeft intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele melding te sturen via e-mail. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling voorafgaand aan uw herroeping.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen rechtstreekse reclame (art. 21 GDPR)

In het geval dat gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 Sectie. 1 lit. e of f GDPR, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gronden die voortvloeien uit uw unieke situatie. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen. Om de rechtsgrondslag te bepalen, waarop elke verwerking van gegevens is gebaseerd, kunt u deze gegevensbeschermingsverklaring raadplegen. Indien u een bezwaarschrift indient, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij in staat zijn dwingende beschermingswaardige gronden voor de verwerking van uw gegevens aan te voeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien het doel van de verwerking het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten is (bezwaar op grond van art. 21 lid 1 GDPR). Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Indien uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betrokken persoonlijke gegevens voor de doeleinden van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor de profilering voor zover deze verbonden is met dergelijke directe reclame. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclamedoeleinden (bezwaar op grond van art. 21 lid 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

Bij overtredingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht, ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensdraagbaarheid

U heeft het recht om te eisen dat wij de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een overeenkomst na te komen, aan u of een derde partij in een gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat overhandigen. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking eist, zal dit alleen gebeuren als dit technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of vragen die u aan ons als website-exploitant voorlegt, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” overschakelt en ook door het verschijnen van het sloticoon in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als u verplicht bent om uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer als u ons de bevoegdheid geeft om uw bankrekening te debiteren) met ons te delen nadat u een op vergoedingen gebaseerd contract met ons hebt afgesloten, is deze informatie nodig om de betalingen te verwerken.

Betalingstransacties die gebruik maken van gangbare betaalmethoden (Visa/MasterCard, debitering van uw bankrekening) worden uitsluitend via gecodeerde SSL- of TLS-verbindingen verwerkt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” overschakelt en ook door het verschijnen van het sloticoon in de browserregel.

Als de communicatie met ons gecodeerd is, zullen derden de betalingsinformatie die u met ons deelt niet kunnen lezen.

Informatie over, blokkering, rectificatie en uitroeiing van gegevens

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u het recht om op elk moment informatie te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan en het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek “Informatie vereist door de wet”.

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U heeft het recht om beperkingen op te leggen aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat is opgegeven in de rubriek “Informatie die wettelijk verplicht is”. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

 • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, hebben we meestal enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de uitroeiing van deze gegevens te eisen.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben en u deze nodig heeft om uw wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de uitroeiing ervan.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van Art. 21 Sectie. 1 GDPR, uw rechten en onze rechten zullen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belang prevaleert, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt als u daarmee instemt of als u wettelijke rechten opeist, uitoefent of verdedigt of als u de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangehaald, beschermt. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Afwijzing van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die worden gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in de rubriek “Informatie die wettelijk verplicht is” om ons promotie- en informatiemateriaal toe te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en haar pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd verzenden van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

3. Registratie van gegevens op onze website

Cookies

In sommige gevallen maken onze website en haar pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Het doel van cookies is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd nadat u onze site heeft verlaten. Andere cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek aan onze website herkennen.

U kunt de instellingen van uw browser aanpassen om ervoor te zorgen dat u elke keer dat er cookies worden geplaatst, wordt gewaarschuwd en om u in staat te stellen cookies alleen in specifieke gevallen te accepteren of om het accepteren van cookies uit te sluiten voor specifieke situaties of in het algemeen en om de automatische verwijdering van cookies te activeren wanneer u uw browser sluit. Als u de cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatietransactie of om bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Sectie. 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technische foutvrije en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw browsingpatronen) moeten worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server logbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie bestaat uit:

 • Het type en de versie van de gebruikte browser
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • De hostnaam van de toegangscomputer
 • Het tijdstip van de serveraanvraag
 • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6 Sectie. 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technische foutvrije weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken moeten er serverlogbestanden worden opgenomen.

Contactformulier

Als u via ons contactformulier vragen aan ons stelt, worden de in het contactformulier verstrekte informatie en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw aanvraag te kunnen behandelen en in het geval dat wij verdere vragen hebben. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) van het GDPR). U heeft het recht om elke toestemming die u ons al gegeven heeft te herroepen. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele melding te sturen via e-mail. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling voorafgaand aan uw herroeping.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of wanneer het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijv. nadat we ons antwoord op uw aanvraag hebben afgerond). Dit laat dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een opdracht of als het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, een GDPR) en/of op onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, (f) GDPR), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve behandeling van aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor de opslag of het doel van de gegevensopslag te herroepen (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

 

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is voor de totstandkoming, de inhoudelijke organisatie of wijziging van de rechtsverhouding (gegevensinventarisatie). Deze acties worden ondernomen op basis van Art. 6 Sectie. 1 lit. b GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele handelingen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om het gebruik van de diensten mogelijk te maken en om deze te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden bij de voltooiing van de opdracht of de beëindiging van de zakelijke relatie verwijderd. Dit doet geen afbreuk aan eventuele wettelijke bewaarmandaten.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor onlinewinkels, detailhandelaren en de verzending van goederen

Wij delen persoonlijke gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is in verband met de afhandeling van het contract; bijvoorbeeld met bedrijven die belast zijn met de verzending van goederen of met de financiële instelling die belast is met de verwerking van betalingen. Verdere doorgifte van gegevens vindt niet of alleen plaats als u uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd. Het delen van uw gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zal niet plaatsvinden.

De basis voor de verwerking van gegevens is Art. 6 Sectie. 1 lit. b GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele handelingen mogelijk maakt.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor diensten en digitale inhoud

Wij delen persoonlijke gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is in verband met de afhandeling van het contract; bijvoorbeeld met de financiële instelling die belast is met de verwerking van de betalingen.

Verdere doorgifte van gegevens vindt niet of alleen plaats als u uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd. Het delen van uw gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zal niet plaatsvinden.

De basis voor de verwerking van gegevens is Art. 6 Sectie. 1 lit. b GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele handelingen mogelijk maakt.

 

4. Analyse-instrumenten en reclame

OWAPro Web Analytics (hurra.com)

Hurray is onze partner in het bijhouden van advertenties, websites en productprestaties. De tools van het bureau geven ons informatie over welke advertenties u hebt aangeklikt en welke subpagina’s en producten u op onze website hebt bekeken. Dankzij deze informatie zijn we in staat om de marketingeffectiviteit op onze website te analyseren en op basis daarvan de gebruikerservaring met ons merk te verbeteren.

Privacy Policy: http://privacy.hurra.com/

Google Analytics

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de webanalysetool “Google Analytics”, een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Het doel van het gebruik is het “needs-based design” van deze website, dat wordt uitgevoerd op basis van een belangenafweging. De webanalyse stelt ons ook in staat om fouten op de website te detecteren, bijvoorbeeld door het opsporen en repareren van gebroken links. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Zogenaamde “cliënt-ID’s” worden gebruikt om pseudonieme gebruiksprofielen te maken die het gebruik van de internetpagina’s door desktopcomputers en mobiele apparaten door een gebruiker collectief registreren.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Sinds we de zogenaamde IP-anonimisering op deze website en hebben een overeenkomstige orderverwerking contract met Google, zal uw IP-adres worden gebruikt door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerder verkort. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Voor het geval dat bij wijze van uitzondering persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google de standaardcontractbepalingen van de EU in zijn gebruiksvoorwaarden opgenomen en biedt zo de garantie dat de Europese beginselen inzake gegevensbescherming en het lokale niveau van gegevensbescherming ook in het kader van de gegevensverwerking in de VS kunnen worden gewaarborgd. .

Google gebruikt de door de cookies verkregen informatie namens ons om het gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik te leveren. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid. van Google Analytics. Google Analytics stelt de volgende drie cookies in voor het gespecificeerde doel met de respectievelijke opslagperiode: “_ga” voor 2 jaar, “_gid” voor 24 uur (beide om onderscheid te maken tussen websitebezoekers) en “_gat” voor 1 minuut (om aanvragen bij Google Server te verminderen)

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen webanalyse door Google. Je hebt hier verschillende opties voor:

 • U kunt uw browser zo instellen dat cookies van Google Analytics worden geblokkeerd.
 • U kunt uw instellingen voor het adverteren op Google wijzigen.
 • U kunt een deactiveringscookie instellen door hier te klikken:
 • U kunt de deactiveringsplugin van Google onder de volgende link in uw Firefox-, Internet Explorer- of Chrome-browser installeren (deze variant werkt niet op mobiele apparaten): Link Browser-Plugin

Meer informatie over Google Analytics vindt u in het privacybeleid. van Google.

 

6. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op deze website wordt aangeboden, hebben we van u een e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het verzenden van de gevraagde informatie en zullen deze gegevens niet delen met derden.

De verwerking van de in het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde informatie gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), van de GDPR). U kunt de toestemming die u hebt gegeven voor de archivering van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link “Uitschrijven” in de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die tot nu toe hebben plaatsgevonden.

De gegevens die u bij ons archiveert ten behoeve van het abonnement op de nieuwsbrief worden door ons gearchiveerd totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Zodra u uw abonnement op de nieuwsbrief opzegt, worden de gegevens gewist. Dit heeft geen invloed op de gegevens die we voor andere doeleinden hebben gearchiveerd.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van haar nieuwsbrieven. De leverancier is de Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is onder andere een dienst die kan worden ingezet voor het organiseren en analyseren van de verzending van nieuwsbrieven. Wanneer u gegevens invoert om u te abonneren op een nieuwsbrief (bijvoorbeeld uw e-mailadres), wordt de informatie opgeslagen op MailChimp-servers in de Verenigde Staten.

MailChimp is in het bezit van een certificering die voldoet aan de “EU-US-Privacy-Shield”. De “Privacy-Shield” is een compact tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten van Amerika (VS) dat de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen in de Verenigde Staten wil garanderen.

Met behulp van de MailChimp tool kunnen we de prestaties van onze nieuwsbrief campagnes analyseren. Als u een e-mail opent die via de MailChimp tool is verzonden, maakt een bestand dat in de e-mail is geïntegreerd (een zogenaamd web-beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Hierdoor kan worden bepaald of een nieuwsbrief bericht is geopend en welke links de ontvanger eventueel heeft aangeklikt. Ook technische informatie wordt op dat moment vastgelegd (bijv. het tijdstip van toegang, het IP-adres, het type browser en het besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Hun enige doel is het uitvoeren van statistische analyses van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van dergelijke analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.

Als u geen analyse door MailChimp wilt toestaan, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Wij geven u een link om dit te doen in elk nieuwsbrief bericht. Bovendien kunt u zich ook afmelden voor de nieuwsbrief direct op de website.

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die vóór uw herroeping hebben plaatsgevonden.

De gegevens die u bij ons archiveert ten behoeve van het abonnement op de nieuwsbrief worden door ons gearchiveerd totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Zodra u uw abonnement op de nieuwsbrief opzegt, worden de gegevens zowel van onze servers als die van MailChimp verwijderd. Dit heeft geen invloed op de gegevens die we voor andere doeleinden hebben gearchiveerd.

Voor meer details kunt u het Privacybeleid van MailChimp raadplegen op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Uitvoering van een overeenkomst inzake de verwerking van contractgegevens

Wij hebben een zogenaamde “Data Processing Agreement” met MailChimp uitgevoerd, waarin wij MailChimp opdracht geven om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet te delen met derden.

7. Plug-ins en gereedschappen

 

Google Maps (met toestemming)

Deze website maakt gebruik van Google Maps, een mapping-/locatieservice, via een API. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de bescherming van de gegevens op onze website te garanderen, vindt u bij uw eerste bezoek aan onze website dat Google Maps gedeactiveerd is. Een directe verbinding met de servers van Google wordt pas tot stand gebracht wanneer u Google Maps aan uw kant autonoom heeft geactiveerd (d.w.z. wanneer u toestemming heeft gegeven op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR). Hierdoor wordt voorkomen dat uw gegevens bij uw eerste bezoek aan onze website aan Google worden doorgegeven.

Zodra u de service hebt geactiveerd, slaat Google Maps uw IP-adres op. In de regel wordt het vervolgens overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar het wordt opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen controle over deze gegevensoverdracht nadat Google Maps is geactiveerd.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u de gegevensbeschermingsverklaring van Google raadplegen onder de volgende link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

8. Betalingsdienstaanbieders en wederverkopers

PayPal

Wij bieden onder andere betaling via PayPal aan op onze website. De aanbieder van deze betalingsverwerkingsservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna te noemen “PayPal”).

Als u kiest voor betaling via PayPal, delen wij de betalingsinformatie die u invoert met PayPal.

De wettelijke basis voor het delen van uw gegevens met PayPal is Art. 6 Sectie. 1 lit. een GDPR (toestemming) evenals Art. 6 Sectie 1 lit. b BBPR (verwerking voor de uitvoering van een contract). U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen gevolgen voor de doeltreffendheid van de gegevensverwerkingstransacties die in het verleden hebben plaatsgevonden.

9. Aangepaste diensten

Sollicitaties

Wij bieden websitebezoekers de mogelijkheid om te solliciteren (bijv. via e-mail, via de post, door het online sollicitatieformulier in te vullen). Hieronder zullen wij u informeren over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonlijke gegevens die van u worden verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke privacyrechten en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens altijd als strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u bij ons solliciteert, verwerken wij de eventuele bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.), als deze nodig zijn voor het nemen van een beslissing over de vestiging of een arbeidsverhouding. De wettelijke gronden voor het bovenstaande zijn § 26 Nieuwe BBPR volgens de Duitse wet (Onderhandeling over een arbeidsrelatie), Art. 6 Sectie. 1 lit. b GDPR (General Contract Negotiations) en – mits uw toestemming – Art. 6 Sectie. 1 lit. a GDPR. U kunt elke gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonlijke gegevens alleen gedeeld met personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Indien uw sollicitatie leidt tot uw aanwerving, worden de door u ingediende gegevens gearchiveerd op grond van § 26 Nieuwe GDPR en Art. 6 Sectie. 1 lit. b BBPR ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie in ons gegevensverwerkingssysteem.

Gegevensarchiveringsperiode

Als wij u geen functie kunnen aanbieden, als u een vacature weigert, uw sollicitatie intrekt, uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekt of ons vraagt om uw gegevens te verwijderen, slaan wij uw overgedragen gegevens op, incl. eventuele fysiek ingediende aanvraagdocumenten tot maximaal 6 maanden na afloop van de aanvraagprocedure (bewaartermijn) om de details van de aanvraagprocedure te kunnen volgen in geval van verschillen (artikel 6, lid 1, onder f), van het bbpR).

U HEEFT DE MOGELIJKHEID OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE OPSLAG/BEWARING VAN UW GEGEVENS ALS U LEGITIEME BELANGEN HEEFT DIE ZWAARDER WEGEN DAN ONZE BELANGEN.

Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens gewist, tenzij wij onderworpen zijn aan enige andere wettelijke bewaarplicht of indien er andere wettelijke redenen zijn om de gegevens te blijven bewaren. Indien te voorzien is dat de bewaring van uw gegevens na afloop van de bewaringstermijn noodzakelijk zal zijn (bv. wegens een dreigende of hangende rechtszaak), worden de gegevens pas gewist nadat ze irrelevant zijn geworden. Dit laat andere wettelijke bewaartermijnen onverlet.